AVÍS LEGAL

Titularitat

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, posem a disposició les sigüents dades:

Jeny Poquet Hita (en endavant el titular) amb domicili, a efectes de notificacions, al Carrer Lluís Puigjaner 113 (08640) Olesa de Montserrat – Barcelona amb NIF 39167113E, i telèfon: 937782351 i correu electrònic: info@113dansa.com posa a disposició al seu lloc web www.113dansa.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web www.113dansa.com del titular per part dels usuaris que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals s’exposen a l’usuari al lloc web www.113dansa.com en totes i cada una de les pàgines, per a que les lllegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a travès d’internet, i es trobi totalment informat.

L’accès al lloc web del titular implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilizar el lloc web i els serveis que s’ofereixen al mateix, per a la realització de les activitats contràries a la llei i respectar en tot moment les presents condicions generals.

Condicions d’accés i ús

L’ús del lloc web del titular, no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’usuari. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i per el principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulneren la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades i propietat intel·lectual. El titular prohibeix expressament els següents:

– Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes del titular o tercers.

– Realitzar sense la debuda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius o enviament de grans missatges amb el fi de bloquejar servidors de la xarxa.

El titular, podrá interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

Política de Privacitat i Protecció de Dades

En cumplimient de la Llei Orgánica 15/1999, del 13 de desembre, de Proteció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) s’informa a l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de Jeny Poquet Hita.

Sempre es respectará la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzats amb la finalidad de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds, que ens plantegi realitzar funcions administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per vía ordinària o electrònica.

Per exercir els seus drets d’oposició, rectificació o cancelació, haurà de sol·licitar-ho per escrit, al següent correu electrònic: info@113dansa.com.

Continguts

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

– Jeny Poquet Hita utilizant fonts internes i externes de manera que Jeny Poquet Hita únicament es fa responsable per als continguts elaborats de manera interna.

– Jeny Poquet Hita es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web

Responsabilitats

El titular en ningun cas serà responsable de:

– Les errades i incidències que puguin produir-se en les comunicacions, eliminació o transmissió incomplerta de manera que no es garantitza que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

– De la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

– De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers al lloc web, be directament, a través d’enllaços o links. Així mateix, Jeny Poquet Hita, col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en que tingui coneixement fefaent de que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

El titular es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal, fins que l’assegurament de la efectiva responsabilitat dels danys que puguin produir-se. Així mateix, el titular col·laborarà i notificarà l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en que tingui coneixement fefaent de que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

Drets de Propietat Intel·lectual

El lloc web de Jeny Poquet Hita, www.113dansa.com, – els continguts propis, la programació i el disseny web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés del titular.

Jurisdicció i Llei aplicable

Les presents condicions generals, es regeixen per la legislació espanyola. Per la resolució de qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona en el cas que aquest ostenti la condició de consumidor. En altre cas, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de Jeny Poquet Hita, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Nulitat

En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta de clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat maitexa de les presents condicions. El titular podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document, i no implicaria en ningún cas, la renuncia als mateixos a excepció de reconeixement exprés per part del titular.